www.Stats.in.th
  สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com
Cart รายการสินค้า (0)

คำสอนหลวงปู่มั่น

คำสอนหลวงปู่มั่น

ของดีมีอยู่กับตัว

ของดีมีอยูกับตัว หลวงปูมั่น ภูริทัตตมหาเถระ นิตยสารธรรมจักษุปที่๘๒ ฉบับที่๒ พฤศจิกายน ๒๕๔๐ ของดีมีอยูกับตัวเรา ทุกคนก ็ พากันปฏิบัติเอา ทําเอา เม ื่ อเวลาตายแล  วจึงวุนวายหา นิมนต  พระมากุสลามาติกาไมใชเกาถูกที่คัน ตองรีบแก เสียบัดน ี้คือเรงทําความดีแต บัดน ี้จะได หายหวงอะไร ๆ ที่เป นสมบติัของโลก มิใชสมบัติอันแท  จริงของเราตัวจริง ไมมีใครเหลียวแล สมบัติในโลกเราแสวงหามา หามาทุจริตก ็เปนไฟเผา เผาตัวทําใหฉิบ หายได จริง ๆ ขอนี้ขึ้นอยูกับความฉลาดและความโงเขลาของผูแสวงหาแตละราย ทานผูพนทุกข ไปด วยความอุตสาห  สร างความดีใสตน จนกลายเปนสรณะของ พวกเรา ทานไมเคยมีสมบัติเงินทอง เคร ื่ องหวงแหน เป นคนร ่ํ ารวย สวยงามเฉพาะสมัย จึงพากันรัก พากันหวงจนไมรูจักเปนรูจักตาย สําคัญตนวาจะไมตายและพากันประมาท จนลืมตัวเพลิดเพลินตักตวงเอาแตสิ่งไมเปนทาใสตนแทบหาบไมไหว อยาสําคัญวาตนเกงกาจสามารถฉลาดรูกวาเขาเลยถึงกับสร างความมืดมิดปดตา ทับถมตัวเองจนไมมีวันสรางซา เม ื่ อถึงเวลาจนตรอกอาจจนย ิ่ งกวาสัตว ถาไมเตรียม ทราบไวเสียแตบัดน ี้ซึ่งอยูในฐานะอันควรอาตมาขออภัยด  วยถ  าพูดหยาบคายไป แต คําพูดที่สั่งสอนคนให ละชั่ว ทําความดีจัดเป นหยาบคายอยูแลวโลกเราก็ จะถึงคราวหมด สิ้นศาสนา เพราะไมมีผูยอมรับความจริงการทําบาปหยาบคายมีมาประจําแทบทุกคน ทั้ง ใหผลเปนทุกข  ตนยังไมอาจรูได และตําหนิมันบางพอมีทางคิดแก ไขแตกลับตําหนิ คําสั่งสอนหยาบคายก็นับเปนโรคที่ หมดหวัง

view